Yêu cầu / Ứng dụng

Yêu cầu / Ứng dụng

内容
 • Đơn đăng ký tham gia mới
 • Đơn đăng ký tham gia mới(bài học tiếng Nhật)
 • Đơn đăng ký(Biên dịch・Thông dịch)
 • Câu hỏi

  Tên phụ huynh

  Tên học sinh

  địa chỉ thư điện tử

  Quốc gia đang sống

  Địa chỉ hiện tại

  Số điện thoại

  Ngôn ngữ có thể nói chuyện với phụ huynh

  Khác

  ※Nếu bạn muốn có một bài học chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi sau khi đặt câu hỏi.

  Nội dung ghi trên đều là sự thật
  Đồng ý với điều khoản công ty   Tên phụ huynh

   Tên học sinh

   địa chỉ thư điện tử

   Quốc gia đang sống

   Địa chỉ hiện tại

   Số điện thoại

   Ngôn ngữ có thể nói chuyện với phụ huynh

   Khác

   ※Nếu bạn muốn có một bài học chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi sau khi đặt câu hỏi.

   Nội dung ghi trên đều là sự thật
   Đồng ý với điều khoản công ty    Nội dung dịch vụ

    Tên

    địa chỉ thư điện tử

    Quốc gia đang sống

    Số điện thoại

    Ngôn ngữ mẹ đẻ

    Ngôn ngữ có thể nói chuyện với phụ huynh

    Khác

    Nội dung ghi trên đều là sự thật
    Đồng ý với điều khoản công ty


     Tên

     địa chỉ thư điện tử

     Quốc gia đang sống

     Số điện thoại

     Ngôn ngữ có thể nói chuyện với phụ huynh

     Nội dung yêu cầu